Dronkenschap als dringende reden voor een ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een ingrijpend middel. Het heeft namelijk tot gevolg dat een werknemer van de een op de andere dag zonder loon komt te zitten en geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Vanwege deze verstrekkende gevolgen dient een geldig ontslag op staande voet aan strenge eisen te voldoen. Eén van die eisen is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. De dringende redenen die onder andere tot een ontslag op staande voet kunnen leiden zijn opgenomen in artikel 7:678 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Een ontslag op staande voet dient niet lichtvaardig te worden gegeven, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak van één van onze cliënten.

In deze zaak ging het om een werknemer die onder invloed van alcohol op het werk was verschenen. Dronkenschap kan onder bepaalde omstandigheden tot een ontslag op staande voet leiden. Dit is namelijk één van de dringende redenen die opgenomen is in artikel 7:678 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk onder sub c: wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag.

Dat onder invloed op het werk verschijnen niet voldoende is voor een ontslag op staande voet blijkt al uit de tekst van de wet, een werknemer dient ondanks waarschuwing onder invloed op het werk te verschijnen. Hetgeen werd bevestigd door de kantonrechter.

De kantonrechter oordeelde dat niet was komen vast te staan dat ooit eerder sprake is geweest van incidenten of waarschuwingen aan de werknemer in verband met alcoholgebruik of anderszins. Daarbij kwam nog dat uit de omstandigheden niet was gebleken dat de werknemer zichzelf of anderen in gevaar had gebracht. Doordat niet aan de voorwaarde zoals opgenomen in de wet werd voldaan, was geen sprake van een dringende reden voor een ontslag op staande voet.

Het had op de weg van de werkgever gelegen om over te gaan tot een ander minder verstrekkend middel.